Our Products & Marketplace

Our Products & Marketplace

IA001: Wifi Industrial Button

Buy Now Watch Datasheet

BA001: Wifi Dual Dimmer (Mini) Module

Buy Now Watch GitHub

IA002: RPi 4DIO Board

Buy Now Watch GitHub Datasheet

BA004: Wifi Single Dimmer Module

Buy Now Watch GitHub

IA003: RPi 4DIO UPS Board

Buy Now Watch Blog Datasheet

BA006: Wifi Single Relay Board

Buy Now Watch GitHub

IA005: Lora Arduino STM Board

Buy Now Watch GitHub Datasheet

BA011: Wifi Quad Relay Board

Buy Now Watch GitHub

IA008: Wifi 2-DIO Board

Buy Now Watch Datasheet

BA012: Wifi 8-Relay Module

Buy Now Watch GitHub

IA009 Wifi 12-DIO Board

Buy Now Watch Datasheet

BA014: Wifi Quad SSR Module with PM

Buy Now Watch GitHub

IA010: Modbus to IIoT

Buy Now Watch Blog Datasheet

BA015: Wifi 2-Relay Module

Buy Now Watch GitHub

IA013: Wifi<->RS485<->LoRa

Buy Now Datasheet Blog

BA019: Wifi HDR PM Module

Buy Now Watch

IA015: Retro-to-IIoT

Buy Now Watch Datasheet